/
یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ / منتشر شده در ارتباط با پارسیان, پارسیان
<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Quick Start – Leaflet</title>     <meta charset=”utf-8″ />    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>        <link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”docs/images/favicon.ico” /> <link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>     </head><body> <div id=”mapid” style=”width: 600px; height: 400px;”></div><script>     var mymap = L.map(‘mapid’).setView([29.7248869968,52.46200124], 15);     L.tileLayer(‘https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw’, {        maxZoom: 18,        attribution: ‘Map data © <a href=”https://www.openstreetmap.org/”>OpenStreetMap</a> contributors, ‘ +            ‘<a href=””>30NAsameti</a>, ‘ +            ‘Imagery © <a href=”https://www.fcp.ir”>IranFCP</a>’,        id: ‘mapbox.streets’    }).addTo(mymap);
/
شنبه, ۰۹ فروردین ۱۳۹۹ / منتشر شده در uncatogrized
NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) ،یکی از خدماتی است که شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به عنوان اپراتور مخابراتی به ارائه آن اقدام نموده است. در این فناوری که در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسد، پارسیان امکان استفاده از خط تلفن مبتنی بر IP را با نامبرینگ مخصوص خود پدید
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در دسته‌بندی نشده
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در دسته‌بندی نشده
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان